انتخاب واحد آموزشی نمونه در سطح ملی توسط سازمان ملی استاندارد

************************************************************





مجوز با کسب رتبه اول از سازمان ملی استاندارد ایران

********************************************************







اخذ لوح تقدیر توسط مدیرعامل DAS از وزیر صنعت و معدن و تجارت و رئیس سازمان ملی استاندارد

****************************************************************








تقدیرنامه به جهت انجام ممیزی و آموزش دفتر ایتالیا و یونان بر اساس استاندارد 17021

************************************************************





اخذ تقدیرنامه از رئیس اداره استاندارد استان تهران به جهت برگزاری دوره سرممیزی Iso9001 برای کارشناسان و مدیران اداره استاندارد

***********************************************************



 

مجوز صدور گواهینامه با اعتبار UKAS
 


************************************************************

  

 





 تأییدیه نظام تأیید صلاحیت ایران

****************************************************************




تقدیرنامه ی تدوین استاندارد ISIRI 13000


************************************************************




تقدیرنامه  DAS ایران جهت برگزاری دوره آموزشی در کشور پاکستان

***************************************************



تقدیرنامه iqms انگلستان به جهت   از آکادمی DAS ایران