سازمان صادرکننده گواهینامه های استاندارد بین المللی
برگزار کننده دوره های آموزشی با اعتبار بین المللی

ایزو 10006 رهنمودهایی برای کاربرد سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ‌ها ارائه می‌دهد. پیاده‌سازی ایزو 10006 برای سازمان‌هایی که بر روی پروژه‌های پیچیده، کوچک یا بزرگ، کوتاه یا بلندمدت، در محیط‌های مختلف کار می‌کنند قابل اجرا است. این استاندارد بدون توجه به نوع محصول، خدمات یا فرآیند درگیر، با هدف دستیابی به اهداف پروژه از طریق معرفی سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ‌ها، پیاده‌سازی می‌شود. ایزو 10006 راهنمایی برای خود مدیریت پروژه محسوب نمی‌شود بلکه ارائه‌دهنده راهنمایی‌هایی در مورد کیفیت در فرایندهای مدیریت پروژه است. راهنمایی‌های مورد نیاز برای مدیریت پروژه و فرایندهای مربوطه در ISO 21500 گنجانده شده ‌است.
ISO 10006 چیست؟
ایزو 10006 مربوط به مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ‌ها است. موارد مربوط به سیستم مدیریت کیفیت در پروژه با توجه به موارد مختلف به طور جداگانه متمایز می‌شوند. هدف از تدوين استاندارد ایزو 10006، ارائه راهنمايي‌هايي در خصوص كاربرد مديريت كيفيت پروژه‌ها است. ايـن مدرك طرح كلي اصول و رويه‌هاي مديريت كيفيت را ارائه می‌کند كه اجراي آن‌ها مهم بوده و در راسـتاي دستيابي به اهداف كيفيت در پروژه ها اثرگذاری زیادی دارد. رهنمودهای این استاندارد براي گستره وسيعي از مخاطبان تنظيم شده و در پروژه‌هاي مختلفي، از كوچـك تـا بـزرگ، ساده تا پيچيده، پروژه مستقل تا پروژهاي كه جزئی از يك برنامه يا سـبد پـروژه‌هـا هستند، كـاربرد دارد.
کاربرد سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها
كاربرد سیستم مديريت كيفيت در پروژه ها داراي دو جنبه شـناخته شـده اسـت: يكـي فرآیندهاي پـروژه و ديگـري محصول پروژه. برآورده نشدن هر يك از اين دو جنبه، تأثيرات بسيار مهمي بر محصول پروژه، مشتري آن، ساير ذينفعان و سازمان پروژه خواهد داشت. در ایزو 10006، دستيابي به اهداف كيفيـت از مسـئوليت‌هـاي مـديريت رده بـالاي سازمان بوده و نيازمند تعهد براي دستيابي به اهداف كيفيت است تا در تمـام سـطوح سـازمان دخيل در پروژه، رسوخ کند. البته بايستي هر سطح، مسئوليت فرآيندها و محصولات فعاليـت‌هـاي خـود را حفظ كند.