سازمان صادرکننده گواهینامه های استاندارد بین المللی
برگزار کننده دوره های آموزشی با اعتبار بین المللی

GMP مخفف چیست
GMP مخفف تولید درشرایط خوب بوده ؛ GMP مقررات عملکرد تولید خوبکه توسط سازمان غذا دارو ایالات متحده تحت مجوز قانون فدرال مواد غذایی ، دارویی ، آرایشی مصوب شد مراجعه میکند .
GMP اختصار Good Manufacturing Practice بمعنای عمل تولید خوب میباشد .
GMP معنی شیوه خوب تولید میدهد منتها عمل خوب تولید چیست ؛ شیوه تولید مناسب GMP مفهومی بوده ک تضمین میکند محصولات بطور مداوم مطابق با استاندارد کیفیت تولید همینطور کنترل میشوند . استاندارد GMP جهت به حداقل رساندن خطرات جهت تولید محصولات دارویی طراحی شده .

شیوه تولید مناسب GMP
GMP بعنوان عمل خوب تولید شیوه مورد نیاز بمنظور مطابقت بادستورالعمل توصیه شده توسط آژانسهایی بوده که کنترل مجوز جهت مجوز تولید فروش مواد غذایی ، نوشیدنی ، لوازم آرایشی ، محصولات دارویی ، مکملهای غذایی همینطور دستگاه پزشکی .
GMP دستورالعمل حداقل الزاماتی راارئه میدهد ک تولید کننده میبایست جهت اطمینان بابت محصولات ازلحاظ کیفیت جهت استفاده درنظر گرفته باشد ؛ فراهم نماید . قوانینی که بر هر صنعت حاکم هست ممکنه متفاوت باشد منتها هدف اصلی GMP همیشه جلوگیری بابت بروز صدمه به کاربر نهایی می باشد .