سازمان صادرکننده گواهینامه های استاندارد بین المللی
برگزار کننده دوره های آموزشی با اعتبار بین المللی

آشنایی با HACCP تجزیه تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی در صنایع غذایی Hazard analysis and critical control points

HACCP به معنای تجزیه و تحلیل خطر و نقطه کنترل بحرانی است و یک سیستم بهداشتی در مدیریت کیفیت در صنایع غذایی محسوب می گردد. این سیستم را میتوان یک سیستم کنترلی و یکی از راهکارهای عملی در پیشبرد اهداف بهداشت مواد غذایی دانست که در طول زنجیره مواد غذایی (از تولید کننده اولیه تا مصرف کننده نهایی) دارای کاربرد بوده و با استفاده از آن نسبت به کیفیت بهداشتی فرآیندها ی غذایی اطمینان حاصل میگردد.
HACCP برای پیشگیری، کاهش یا از بین بردن خطرات بیولوژیکی، شیمیائی و فیزیکی ایمنی غذایی بکار می رود که شامل مواردی می شود که با آلودگی تماسی در ارتباط هستند.
از دیدگاه کاربردی HACCPدر کلیه خواسته های(Good Manufacturing Practices=GMP) و (Good Hygiene Practices=GHP) دارای کاربرد بوده و یا استفاده از آن نسبت به کیفیت بهداشتی در طول زنجیره مواد غذایی (از تولید) را دربر گرفته و تمامی جنبه های بهداشت مواد غذایی را تحت پوشش قرار می دهد.
امتیازات سیستم HACCP علاوه بر تامین ایمنی مواد غذایی و سازگاری آن با سیستم مدیریت کیفیت نظیر سری استاندارد ISO9001 ، کمک به توسعه تجارت جهانی از طریق افزایش اعتماد به ایمنی مواد غذایی نیز می باشد. به کمک این سیستم از افت سطح کیفیت بهداشتی محصول به نحو برنامه ریزی شده و سیستماتیک جلوگیری به عمل می آید، به نحوی که فرآورده های غذایی هیچ گونه خطری برای مصرف کننده به همراه نداشته باشد.

HACCP چیست؟
HACCP برای پیشگیری، کاهش یا از بین بردن خطرات بیولوژیکی، شیمیائی و فیزیکی ایمنی غذایی بکار می رود که شامل مواردی می شود که با آلودگی تماسی در ارتباط هستند و باعث افزایش کیفیت تولیدات محصول می شوند.

مزایای گواهی HACCP چیست؟
• خطرات کنونی و پیش بینی شده می تواند مشخص شده و از بین رود.
• اطمینان بیشتری در ایمنی غذایی و افزایش کیفیت فراهم می شود.
• می توان فعالیت های پیشگیرانه را هنگام تولید بکار برد. بعبارت دیگر قبل از بروز مشکلات جدی
• پارامتر هایی را که کنترل آسانی دارند را کنترل کرد که شامل: دما ، آب ، فعالیت ،PH و …
• از روشهای بررسی شیمیائی یا میکروبیولوژیکی بسیار با صرفه می باشد.
• همه کارکنان در ایمنی تولید دخالت دارند.
• هزینه های تولید کاهش یافته است.
• تکمیل کننده سیستم های مدیریت کیفی است مثل : ایزو 9001 و ایزو 22000
• کارگیری سیستم HACCP می تواند با یکسان سازی سیستم های کنترل ایمنی غذایی در دنیا تجارت جهانی را بهبود بخشد.

 

شرکت DAS/دانش انطباق سیستم می تواند این استاندارد را با مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) صادر کند.