سازمان صادرکننده گواهینامه های استاندارد بین المللی
برگزار کننده دوره های آموزشی با اعتبار بین المللی

بیانیه بی طرفی ، استقلال و یکپارچگی شرکت دانش انطباق سیستم D.A.S با رعایت استاندارد ISO 17021:2015 و اخلاق حرفه ای اصول بی طرفانه و استقلال و یکپارچگی موارد ذیل را از طریق اجرای موارد زیر سرلوحه راه خود قرار می دهد: