ثبت و صدور گواهینامه سیستم های مدیریتی
برگزار کننده دوره های آموزشی با اعتبار بین المللی

بیانیه بی طرفی ، استقلال و یکپارچگی شرکت D.A.S/ دانش انطباق سیستم (D.C.S) با رعایت استاندارد ISO 17021:2015 و اخلاق حرفه ای اصول بی طرفانه و استقلال و یکپارچگی موارد ذیل را از طریق اجرای موارد زیر سرلوحه راه خود قرار می دهد:

  • شناسایی ریسک های احتمالی به ویژه ریسک های با عدد اولویت ریسک (RPN)
  • عدم ارائه خدمات مشاوره در حوزه سیستم های مدیریتی و شناسایی ممیزانی که فعالیت مشاوره هم انجام می دهند و عدم استفاده از آن ها در ممیزی سازمان هایی که خدمات مشاوره ارائه داده اند.
  • عدم تحت فشار قرار گرفتن از لحاظ مالی، عاطفی، ترس یا تهدیداتی که ممکن است بر استقلال و بی طرفی اثر گذار باشد.
  • عدم تحت فشار قرار گرفتن فرایند ممیزی و صدورگواهینامه از طریق سایر افراد و سازمان ها مانند سفارشات موردی.
  • رعایت حداقل فاصله ی زمانی 2 سال از زمان قطع همکاری تیم ممیزی با سازمان ممیزی شونده به عنوان مشاور، همکار یا غیره در صورت وجود.
  • اخذ تعهد بی طرفی و محرمانگی توسط کلیه ممیزان، کارکنان اداری و پیمان کاران
  • عدم در نظر گرفتن دیدگاه تجاری به فعالیت ممیزی و صدور گواهینامه
  • شناسایی هر گونه تضاد منافعی که ممکن است بر بی طرفی ممیزی اثر گذار باشد.
  • ارائه آموزش به کلیه ممیزان و کارکنان در خصوص رعایت اصول بی طرفی و محرمانگی از طریق دوره های آموزشی، جلسات دوره ای کالیبراسیون ممیزان، ارسال Briefing Note به ممیزان و فرهنگ سازی آن.
  • انجام اقدام اصلاحی مورد نیاز در صورت مشاهده هر گونه عواملی که باعث خدشه دار شدن بی طرفی شده باشد با در نظر گرفتن علل ریشه ای آن.آرشیو مطالب