سازمان صادرکننده گواهینامه های استاندارد بین المللی
برگزار کننده دوره های آموزشی با اعتبار بین المللی

تاریخچه

شرکت ثبت و صدور گواهینامه D.A.S در انگلستان توسط آقای David Allen Smile تأسیس گردیده است که تا سال 2002 ایشان شخصاً گواهینامه ها را امضا می نمودند. در سال 2002 ایشان به علت کهولت سن بازنشسته شده و مدیریتDAS را به آقای Stan Wright واگذار نمودند.
شرکت D.A.S از سال 2002 در ایران فعالیت خود را آغاز کرده و در زمینه سیستم های مدیریتی و آکادمی فعالیت دارد. در حال حاضر D.A.S ایران مفتخر است که عهده دار مدیریت نمایندگی های کشورهای آسیای میانه باشد.

از سال 2002 شرکت D.A.S با همکاری شرکت اقماری خود IQ Global اقدام به برگزاری دوره های سرممیزی ثبت IRCA نموده است. سپس کمپانی IQ Global به IQMS تغییر نام یافت. هم اکنون IQMS به عنوان یکی از شرکت های گروه عظیم SAI Global فعالیت مینماید.
D.A.S ایران افتخار دارد به عنوان قوی ترین مرکز آموزشی در برگزاری دوره های سرممیزی فعالیت دارد. که در سال1391 و 1399 به عنوان واحد نمونه آموزشی توسط اداره استاندارد تهران و در سال 1392 به عنوان واحد آموزشی نمونه در سطح کشوری معرفی شده است.
شرکت DAS مفتخر است که به عنوان تنها سازمانی در ایران فعالیت میکند که امکان مشاهده گزارش مکتوب ممیزی با ارائه Username و Password ورود به سایت www.dascertification.co.uk برای مشتریان فراهم می آورد.