سازمان صادرکننده گواهینامه های استاندارد بین المللی
برگزار کننده دوره های آموزشی با اعتبار بین المللی

خط مشی

خط مشی شرکت دانش انطباق سیستم (D.A.S)

شرکت دانش انطباق سیستم (D.A.S) به عنوان نهاد گواهی کننده، بر آن است تا آگاهی از تشویق، پاسخگویی زیست محیطی و کمک به بهبود مستمر مسائل مدیریتی صدور گواهینامه در صنعت، تجارت و دامنه ی عمومی را ترویج دهد. ما اهمیت بی طرفی در انجام فعالیت های صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت را درک کرده، تضاد منافع را مدیریت می کنیم و ازواقعیت فعالیت های صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیتمان اطمینان داریم.

امید است اهدافمان به عنوان یک نهاد گواهی کننده ی بین المللی تحقق یافته و مدیریت اثر بخش مشتریان، یا کارکنان، یا فرایندهای صدور گواهینامه درک شود و احساس خوبی نسبت به نتایج کسب و کار حاصل گردد. این یک اساس و بخش یکپارچه ساز از استراتژی کسب و کار خواهد بود. ما از طریق اقدامات ذیل به آن نایل خواهیم گشت:

ارائه خدمات صدور گواهینامه بین المللی با توجه به استاندارد 2015:ISO 17021 به صورت کاملا بیطرفانه و تحقق هدف همه ی کسانی که قصد انتفاع از فعالیت های ما را دارند.فراهم نمودن خدمت حرفه ای برای مشتریان بطوری که ایجاد ارزش افزوده در کسب و کار و برآوردن انتظاراتشان درک شده باشد.
تمرین و آمادگی جهت رعایت اصول ممیزی حرفه ای از طریق پرسنل شایسته، ارزش نهادن و مراقبت از کارکنان شایسته، توجیه و آموزش کارکنان به منظور انجام ممیزی که رضایتمندی مشتری، نهاد نظارتی و استاندارد تعیین شده را به دنبال داشته باشد.
ارتقای تبادل شفاف اطلاعات با سازمان ها و عموم درمورد خدمت صدور گواهینامه ی ارائه شده،بهبود مستمر خدمات صدور گواهینامه ی ارائه شده،تمرین و آمادگی جهت اصول صحیح کسب و کار برای مدیریت نهاد گواهی کننده و دریافت بازگشت سرمایه گذاری سهامداران،ابلاغ این خط مشی به کارکنان، مشتریان و طرف های ذینفع، رعایت اصول محرمانگی

مدیر عامل

علی جلالی