سازمان صادرکننده گواهینامه های استاندارد بین المللی
برگزار کننده دوره های آموزشی با اعتبار بین المللی

درخواست رسیدگی شکایت/درخواست تجدید نظر

در این حالت مشتریان نهاد صدور گواهینامه یا مشتریانِ مشتریان نهاد صدور گواهینامه یا هرگونه سازمان قانونی و عمومی دیگر یا هر شخص حقیقی یا حقیقی، چنانچه در موضوع ممیزی و صدور گواهینامه استاندارد های مدیریتی شکایتی داشته باشد، می تواند از طریق نامه ی کتبی یا تکمیل فرم شکایت یا تماس تلفنی با دفتر شرکت، شکایت خود را اعلام نماید، در این حالت اقدامات زیر انجام می شود: الف) مدیرعامل نسبت به تجزیه و تحلیل شکایت و بررسی علل ریشه ای آن اقدام می نماید و چنانچه مربوط به نهاد صدور گواهینامه باشد موضوع را به فرد یا افراد مربوطه ارجاع می دهد. چنانچه شکایت مربوط به نهاد صدور گواهینامه نباشد از همان طریقی که شکایت را دریافت نموده است، به آن پاسخ مناسب داده می شود. ب) مسئول اصلی رسیدگی به شکایات توسط مدیرعامل تعیین می گردد و وی موظف به تهیه ی برنامه ی اقدامات مورد نیاز و پیگیری آن می باشد ج) اقدامات مورد نیاز طبق برنامه با نظارت مدیر عامل انجام می شود. د) اثربخشی اقدامات انجام شده توسط مدیرعامل بررسی می شود و چنانچه اثربخشی اقدامات کافی نباشد، برنامه اقدامات بازبینی می شود. ه) اگر چنانچه ریشه ی اصلی شکایات به نهاد اصلی صدور گواهینامه مرتبط باشد، تمام اقدامات مورد نیاز جهت جبران خسارات وارده بر فرد شاکی و جلب رضایت آن صورت خواهد گرفت تا اینکه شکایت به طور کامل بسته شود و از وقوع مجدد آن جلوگیری به عمل آید.

 

هر شخص حقیقی یا حقوقی حق دارد علیه هر تصمیمی که توسط نهاد صدور گواهینامه گرفته می شود در خواست تجدید نظر کند. فرایند تجدید نظر مستقل از فرایند صدور گواهینامه است. چنانچه کمیته رسیدگی به درخواست، درخواست تجدید نظر را بررسی نموده و اگر چنانچه به فعالیت های نهاد صدورگواهینامه ارتباط داشته باشد، به آن موضوع در کمیته رسیدگی به درخواست، رسیدگی می شود و در غیر این صورت پاسخ مناسب را از همان طریقی که درخواست را دریافت نموده است اعلام می نماید. و سپس اقدامات زیر انجام می شود: الف) مسئول رسیدگی به درخواست تجدید نظر توسط کمیته تعیین می گردد. ب) برنامه اقدامات مورد نیاز توسط مسئول رسیدگی به درخواست تهیه می گردد. ج) اثربخشی اقدامات انجام شده توسط مدیرعامل بررسی می شود و چنانچه اثربخشی اقدامات کافی نباشد، برنامه اقدامات توسط کمیته درخواست بازبینی می شود. د) اگر چنانچه ریشه ی اصلی درخواست رسیدگی مجدد به نهاد اصلی صدور گواهینامه مرتبط باشد، تمام اقدامات مورد نیاز جهت جلوگیری از وقوع مجدد درخواست های مشابه انجام خواهد شد.

هر شخص حقیقی یا حقوقی حق دارد علیه هر تصمیمی که توسط نهاد صدور گواهینامه گرفته می شود در خواست تجدید نظر کند. فرایند تجدید نظر مستقل از فرایند صدور گواهینامه است.
چنانچه کمیته رسیدگی به درخواست، درخواست تجدید نظر را بررسی نموده و اگر چنانچه به فعالیت های نهاد صدورگواهینامه ارتباط داشته باشد، به آن موضوع در کمیته رسیدگی به درخواست، رسیدگی می شود و در غیر این صورت پاسخ مناسب را از همان طریقی که درخواست را دریافت نموده است اعلام می نماید. و سپس اقدامات زیر انجام می شود:
الف) مسئول رسیدگی به درخواست تجدید نظر توسط کمیته تعیین می گردد.
ب) برنامه اقدامات مورد نیاز توسط مسئول رسیدگی به درخواست تهیه می گردد.
ج) اثربخشی اقدامات انجام شده توسط مدیرعامل بررسی می شود و چنانچه اثربخشی اقدامات کافی نباشد، برنامه اقدامات توسط کمیته درخواست بازبینی می شود.
د) اگر چنانچه ریشه ی اصلی درخواست رسیدگی مجدد به نهاد اصلی صدور گواهینامه مرتبط باشد، تمام اقدامات مورد نیاز جهت جلوگیری از وقوع مجدد درخواست های مشابه انجام خواهد شد.</h6>

دانلود فرم رسیدگی به شکایت/درخواست تجدیدنظر