ثبت و صدور گواهینامه سیستم های مدیریتی
برگزار کننده دوره های آموزشی با اعتبار بین المللی

صدور/صدور مجدد گواهینامه

پس از انجام ممیزی مرحله دوم و ارائه گزارش ممیزی توسط تیم ممیزی به کمیته تصمیم گیری، چنانچه سازمان ممیزی شونده فاقد عدم انطباقی باشد کمیته تصمیم گیری نسبت به بررسی گزارش ممیزی، اقدام و در صورت تایید گواهینامه با امضا مدیرعامل با اعتبار 3 ساله به شرط آنکه ممیزی های مراقبتی سالیانه با موفقیت گذرانده شود، صادر می گردد.

در صورتی که سازمان ممیزی شونده دارای عدم انطباق جزئی باشد، بنا به تشخیص تیم ممیزی سازمان ممیزی شونده باید برنامه اقدامات اصلاحی خود یا شواهد عینی دال بر رفع عدم انطباق های احتمالی را به تیم ممیزی ارائه می نماید. تیم ممیزی پس از مشاهده و تایید آن، گزارش را به کمیته تصمیم گیری ارسال می نماید و کمیته تصمیم گیری نسبت به آن تصمیم گیری می نماید.

1 ماه پیش از پایان دوره ی 3 ساله ی اعتبار گواهینامه، هماهنگی لازم جهت ممیزی صدور مجدد انجام می شود و فرایند صدور گواهینامه همانند آنچه در بالا ذکر شده است، تکرار می گردد.

تعليق و ابطال گواهينامه

چنانچه مشتري موفق به حفظ و استمرار انطباق سيستم مديريت خود با الزامات استاندارد مورد نظر نشود ، در اين صورت:

  • شرکت D.A.S/دانش انطباق سیستم (D.C.S) رسما و به صورت مکتوب، موضوع را به مشتري منعکس نموده و درخواست اقدامات اصلاحي را با جزئيات کامل مي نمايد.
  • چنانچه مشتري به درخواست شرکت D.A.S/دانش انطباق سیستم (D.C.S) مبني بر رفع عدم انطباقها و انجام اقدامات اصلاحي، پاسخ مناسبي ندهد، در اين صورت D.A.S/دانش انطباق سیستم (D.C.S) گواهينامه مشتري را به مدت 6 ماه به حالت تعليق در آورده و پس از 6 ماه، در صورت عدم اقدام توسط مشتري براي اصلاح و به روز آوري سيستم، گواهينامه صادره توسط D.A.S/دانش انطباق سیستم (D.C.S) باطل شده و مشتري بايد اصل گواهينامه را به D.A.S/دانش انطباق سیستم (D.C.S) مسترد گردانده و تمامي مستندات و مدارک با آرم يا علامت D.A.S/دانش انطباق سیستم (D.C.S) را جمع آوري نموده از بکار بردن آنها خودداري کند.
  • در صورتی که دوره ی ممیزی مراقبتی از حد مجاز اعلام شده در نتیجه تکمیل مرحله ی دوم (6 ماه، 9 ماه، 12 ماه)  بیشتر شود، یا دوره ی ممیزی صدور مجدد از 3 سال بیشتر شود، قوانین مربوط به تعلیق اجرا خواهد شد.
گسترش دامنه کاری

DAS/دانش انطباق سیستم (D.C.S) درخواست افزایش دامنه کاربرد گواهینامه را باز نگری کرده و نیاز به هرگونه فعالیت ممیزی را تعیین می کند. بسته به پیچیدگی تغییرات، این موضوع ممکن است نیازمند بازدید ویژه بوده یا با ممیزی مراقبتی انجام گیرد.

کاهش/محدود ساختن دامنه کاربرد

DAS/دانش انطباق سیستم (D.C.S) باید میزان کاهش دامنه کاربرد گواهینامه را بازنگری کرده و مدیریت ارشد باید نیاز به هرگونه فعالیت ممیزی را بررسی کند. DAS/دانش انطباق سیستم (D.C.S) باید درخواست برگشت گواهینامه را به مشتری ابلاغ کرده و گواهینامه جدیدی را با توجه به دامنه کاربرد کاهش یافته مجدد صادر نماید.

ممیزی ویژه

ممیزی ویژه برای تحقیق در مورد شکایات مشتریان، پاسخگویی به تغییرات یا به عنوان ممیزی پیگیری مشتریان تعلیق شده برای DAS/دانش انطباق سیستم (D.C.S) محفوظ است.
آرشیو مطالب