سازمان صادرکننده گواهینامه های استاندارد بین المللی
برگزار کننده دوره های آموزشی با اعتبار بین المللی

صدور/صدور مجدد گواهینامه

پس از انجام ممیزی مرحله دوم و ارائه گزارش ممیزی توسط تیم ممیزی به کمیته تصمیم گیری، چنانچه سازمان ممیزی شونده فاقد عدم انطباقی باشد کمیته تصمیم گیری نسبت به بررسی گزارش ممیزی، اقدام و در صورت تایید گواهینامه با امضا مدیرعامل با اعتبار 3 ساله به شرط آنکه ممیزی های مراقبتی سالیانه با موفقیت گذرانده شود، صادر می گردد.

در صورتی که سازمان ممیزی شونده دارای عدم انطباق جزئی باشد، بنا به تشخیص تیم ممیزی سازمان ممیزی شونده باید برنامه اقدامات اصلاحی خود یا شواهد عینی دال بر رفع عدم انطباق های احتمالی را به تیم ممیزی ارائه می نماید. تیم ممیزی پس از مشاهده و تایید آن، گزارش را به کمیته تصمیم گیری ارسال می نماید و کمیته تصمیم گیری نسبت به آن تصمیم گیری می نماید.

1 ماه پیش از پایان دوره ی 3 ساله ی اعتبار گواهینامه، هماهنگی لازم جهت ممیزی صدور مجدد انجام می شود و فرایند صدور گواهینامه همانند آنچه در بالا ذکر شده است، تکرار می گردد.

تعليق و ابطال گواهينامه

چنانچه مشتري موفق به حفظ و استمرار انطباق سيستم مديريت خود با الزامات استاندارد مورد نظر نشود ، در اين صورت:

گسترش دامنه کاری

شرکت دانش انطباق سیستم D.A.S درخواست افزایش دامنه کاربرد گواهینامه را باز نگری کرده و نیاز به هرگونه فعالیت ممیزی را تعیین می کند. بسته به پیچیدگی تغییرات، این موضوع ممکن است نیازمند بازدید ویژه بوده یا با ممیزی مراقبتی انجام گیرد.

کاهش/محدود ساختن دامنه کاربرد

شرکت دانش انطباق سیستم D.A.S باید میزان کاهش دامنه کاربرد گواهینامه را بازنگری کرده و مدیریت ارشد باید نیاز به هرگونه فعالیت ممیزی را بررسی کند. شرکت دانش انطباق سیستم D.A.S باید درخواست برگشت گواهینامه را به مشتری ابلاغ کرده و گواهینامه جدیدی را با توجه به دامنه کاربرد کاهش یافته مجدد صادر نماید.

ممیزی ویژه

ممیزی ویژه برای تحقیق در مورد شکایات مشتریان، پاسخگویی به تغییرات یا به عنوان ممیزی پیگیری مشتریان تعلیق شده برای DASشرکت دانش انطباق سیستم D.A.S محفوظ است.