-->

سازمان صادرکننده گواهینامه های استاندارد بین المللی
برگزار کننده دوره های آموزشی با اعتبار بین المللی

مراحل صدور گواهینامه :

  1. تکمیل فرم درخواست توسط سازمان درخواست کننده
  2. بررسی قرارداد
  3. استعلام هزینه
  4. تایید قرارداد و ورود به بانک اطلاعاتی
  5. انجام ممیزی مرحله اول
  6. انجام ممیزی مرحله دوم
  7. رفع عدم انطباق ها و ارسال شواهد آن ها (در صورت بروز)
  8. بررسی گزارش ممیزی تکمیل شده
  9. صدور گواهینامه