سازمان صادرکننده گواهینامه های استاندارد بین المللی
برگزار کننده دوره های آموزشی با اعتبار بین المللی

Username & Password

امکان رؤيت گزارش مميزی، شرح عدم انطباق و ساير اطلاعات مشتری بر روی وب سايت D.A.S انگلستان با تائيد مدير کل  D.A.S آقای Stan Wright و تاييد مرکز اعتباردهی. در حال حاظر شرکت D.A.S تنها موسسه صدور گواهینامه ی استاندارد های ایزو در ایران می باشد که این امکان را دارد.

پیش ممیزی رایگان

پیش مميزی شرکت به صورت رايگان توسط مميزين D.A.S انجام خواهد شد. پيش مميزي شامل ارزيابي مستندات سيستم و انجام مميزی درمحل می باشد و گزارش آن به صورت مکتوب ارائه خواهد شد.

هدف از پيش مميزی، حصول اطمينان از آمادگی کامل سيستم جهت انجام مميزی نهايی مي باشد.

صدور گواهینامه توسط UKAS

گواهينامه های شرکت D.A.S، در دفتر مرکزی اين شرکت که در کشور انگلستان واقع است، صادر شده و منحصرا به امضای مدير کل D.A.S-UK می رسند. اين موضوع براي آن دسته از مشتريان که قصد ورود به بازارهاي جهانی را دارند، حائز اهمیت بيشتری مي باشد.

 

امکان صدور گواهینامه به زبان دیگر برای مشتری

امکان صدور گواهينامه های فارسی، انگليسی، عربی و… در قطع A4 به صورت Original در صورت درخواست مشتری.