سازمان صادرکننده گواهینامه های استاندارد بین المللی
برگزار کننده دوره های آموزشی با اعتبار بین المللی

معرفی استاندارد ISO 10015:2019

اصول اساسی مدیریت کیفیت، خانواده استاندارهای ISO9000 ( به صورت بخشی از سریهای ایزو 10000 ) به اهمیت مدیریت منابع انسانی و نیاز به آموزش مناسب تاکید دارد. این اصول اساسی مدیریت کیفیت تشخیص می دهند که مشتری ها به احتمال زیاد به احترام و ارزش تعهد یک سازمان برای منابع انسانی خود و توانایی این پرسنل و نشان دادن استراتژی هایی برای بهبود خلاقیت پرسنل خود واقف هستند. پرسنل در همه سطوح بایستی آموزش ببینند تا تعهدات سازمان را در عرضه محصولات باکیفیت لازم در بازاری که با سرعت بالایی در حال تغیر بوده و الزامات و انتظارات مشتری به طور مداوم در افزایش است، برآورده کنند. این استاندارد بین المللی دستورالعملی را برای کمک به سازمان و پرسنل سازمان برای پرداختن به مسایل مربوط به آموزش را فراهم می آورد. استاندارد ایزو 10015:1999 هر زمان که دستورالعملی برای آموزش در داخل ISO9000 از خانواده تضمین کیفیت و استانداردهای تضمین کیفیت لازم باشد، می تواند از طرف سازمان درخواست گردد.
هرگونه ارجاع به ” آموزش” در این استاندارد10015:2019 ISO، شامل همه انواع تعلیم و آموزش می باشد.